KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Anton Podbevšek Teater, Novo mesto
Prešernov trg 3,
8000 Novo mesto
Telefon: + 386 (0) 3 917810
Odgovorna uradna oseba: Matjaž Berger, ravnatelj
Telefon: 07 39 17 813
e-naslov: matjaz.berger@antonpodbevsekteater.si
Datum prve objave kataloga: 12. 05. 2017
Datum zadnje spremembe: /
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.antonpodbevsekteater.si
Druge oblike kataloga tiskana oblika dostopna na sedežu Zavoda

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Poslanstvo zavoda je posredovanje in ustvarjanje lastne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Zavod organizira gostovanja iz Slovenije in tujine s področja uprizoritvenih umetnosti, ki zajemajo gledališke, plesne, lutkovne, eksperimentalne vsebine. Zavod uprizarja predstave na matičnem odru ter na gostovanjih po regiji, v Sloveniji in tujini.

Z vzgojno-izobraževalnimi programi in vsebinami vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta otrok in mladine.

Zavod omogoča profesionalno in kakovostno produkcijo, ki bo občinstvu dostopno v največji meri. Opravlja tudi vlogo kulturnega žarišča v širši jugovzhodni regiji (Dolenjska, Bela krajina, Posavje, Kočevsko).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot  
Organigram zavoda APT_spisek-delovnih-mest-julij2015

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Andrej Berger, poslovni vodja programa.
Telefon: 07 39 17 810
e-pošta: andrej.berger@antonpodbevsekteater.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):
Mitja Sočič, strokovni sodelavec
Telefon: 051 316 166
e-pošta: mitja.socic@antonpodbevsekteater.si  

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in opisi delovnih nalog
Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
Požarni red
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Katalog informacij javnega značaja
Načrt integritete z obvestilom o sprejemanju daril javnih uslužbencev
Državni predpisi Preusmeritev na register veljavnih predpisov:
- Skupni zakoni
- Predpisi na področju kulture
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt zavoda
Samoevalvacijsko poročilo
Finančno poročilo o delu zavoda
Pregled realizacije LDN

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Napredovanje delavcev v plačne razrede
Imenovanje ravnatelja
Sprejem Letnega delovnega načrta
Sprejem Poslovnega poročila
Zaposlovanje delavcev

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk  

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
  • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Večina informacij je dostopna tudi na spletni strani zavoda http://www.antonpodbevsekteater.si
    Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
  • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu zavoda, po predhodni najavi.
  • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
  • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij Do sedaj ni bilo zahtevkov

5. STROŠKOVNIK IZ 17. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Matjaž Berger, ravnatelj