KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam notranjih aktov APT:

- Odlok o ustanovitvi

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in opisi delovnih nalog

- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja

- Navodilo za varno delo pri uporabi delovne opreme

- Preiskave škodljivosti delovnega okolja

- Navodilo o uporabi osebne varovalne opreme

- Pregled in preizkus delovne opreme

- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

- Navodilo za varno delo in preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV2 (covid-19)

- Izjava o varnosti z oceno tveganja

- Požarni načrt – makro lokacija

- Požarni načrt – grafične predloge

- Požarni načrt

- Požarni red

- Zapisnik o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru

- Vaja evakuacije in reševanja Anton Podbevšek Teater

- Navodila za posameznike - osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar – zunanji izvajalci

- Katalog informacij javnega značaja

- Načrt integritete z obvestilom o sprejemanju daril javnih uslužbencev

- Kriteriji in merila za določitev avtorskih honorarjev v Anton Podbevšek Teatru

- Navodilo za javno naročanje po enostavnih postopkih v Anton Podbevšek Teatru Novo mesto

- Strateški načrt Anton Podbevšek Teatra za obdobje 2020 – 2024

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov